He won't be fired. But I'd say he has a week left.

— Shane Riordan (@shane_riordan) July 12, 2022